Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Gislev

Gislev

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Gislev er placeret langs Nyborg- Faaborglandevejen. Trafiken har derfor en stor indflydelse på byens centerområde og i det hele taget for byen.

Landskabeligt har det stor betydning at byen er placeret på højderyggen langs Holme Bæk. Dette giver store terrænforskelle og et specielt landskab syd for byen. Det er vigtigt, at holde dette område fri for bebyggelse, da der er udsigt til bækken fra store dele af byen. I det hele taget er Gislev omgivet af store landskabelige værdier, som skal bevares.

I tidens løb har bolig bebyggelsen udviklet sig mod den sydlige side af bækken og dannet en ny bydel med parcelhuse.

Erhvervsudbygningen er sket ud i det mere flade landbrugsland mod nord. 

Den fremtidige udvikling

Der er en vejreservation for en omfartsvej nordvest for Gislev. Vejreservationen er fastlagt for at rute 8 kan blive lagt videre uden om byen, til øst om Ørbæk. Staten har ikke fastsat noget tidspunkt for etableringen af denne vej.

I området ved Bjergager er der restrummelighed til boliger. Der vurderes således ikke at være behov for yderligere byvækst indenfor de kommende planperioder.

På længere sigt peges på byvækst mod nord til erhverv.

Rammer for Gislev


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Gislev

Hovedstruktur