Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Ringe

Ringe

Hovedby

Beskrivelse af området

Ringe bymidte er centrum for handel og service for et stort opland, der rækker langt ind i det midtfynske område. I bymidten findes i dag dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker samt liberale erhverv, privat og offentlig service, skoler med overbygning, gymnasium, svømmehal, biograf, bibliotek, fritidscenter / idrætshaller og et vidtforgrenet foreningsliv, der betjener byens og en stor del af oplandets borgere.

Samtidig er bymidten et sted for oplevelser. Der er et stort bibliotek med kultursale, biograf, restauranter og bymiljø og aktiviteter på byens nyrenoverede torve og pladser.

Ringe er en stationsby og byen, har udviklet sig omkring stationen. Dette ses af den tætte bebyggelse som primært opleves i Algade og Jernbanegade og dels i Østergade. Det er her, byens egentlige centrum findes. Bygningsmassen her er kendetegnet ved at have en sammenhængende karakter, som skal fortsættes og styrkes.

Erhvervsområde øst for motorvejen i Ringe er et regionalt velfungerende erhvervsområde med mange virksomheder. Erhvervssammensætningen er meget bred og ikke med nogle få dominerende virksomheder. Motorvejen har direkte afkørsel til erhvervsområdet ved afkørsel Ringe Nord, som giver nye virksomheder attraktive placeringsmuligheder tæt ved motorvejen og i tilknytning til et velfungerende erhvervsområde.

Mod nordvest og sydvest, består Ringe primært af større boligområder. Områderne er planlagt til forskellige boligtyper, og der er udbygget og planlagt stiforbindelser til skoler, institutioner og fritidsaktiviteter fra de enkelte boligområder. I boligområderne er der udlagt områder og grønne kiler til rekreative formål.

I Ringe er der udarbejdet en grøn helhedsplan, som sikrer rekreative bynære arealer såsom skovrejsningsområder, udsigtsplads, golfbane, Ringe Sø, lege- og opholdsarealer, samt gennemgående stier. Hovedparten af planen er realiseret og har øget herlighedsværdierne i byens udkant mod vest.

Den fremtidige udvikling

Der er udarbejdet en masterplan for Ringe. Den tager stilling til udviklingen af bymidten og fastlægger en overordnet struktur for et fremtidigt boligområde mod syd. Der er en restrummelighed for boligbyggeri i den nordlige del, men med et nyt område mod syd vil der være muligt at tilbyde et varieret udbud af byggegrunde. Området øst for jernbanen er et byudviklingsområde hvor der er igangsat en omdannelse fra erhverv til blandet byfunktioner. I erhvervsområdet mod nord er der en restrummelighed. Det vurderes at disse udbygningsmuligheder vil dække det behov, som vil være indenfor planperioden.

Rammer for Ringe

 


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Ringe

Hovedstruktur