Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Brobyværk

Brobyværk

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Brobyværk er beliggende ved Odense Å, som danner en "grøn" kile gennem byen.

Brobyværk / Sdr. Broby er opstået ved et overgangssted af Odense å. Landsbyen er opstået med Brobygård som herregård i det 14. århundrede og omkring et hammerværk til fremstilling af våben

Mod både vest og øst er det landbrugsbebyggelser med tilhørende marker som dominerer. Medens landskabet mod syd er præget af skov.

Vejnettet i Brobyværk bærer præg af at der fra gammel tid har været behov for færdsel til Odense, Svendborg, Faaborg og Assens.

Der er mange bevaringsværdige træk omkring Marsk Billes Vejs krydsning af åen. Ligesom den gl. møllekirken og kroen er markante bygninger.

Det, at Brobyværk er opstået ved et trafikknudepunkt ved broen over åen, gør, at vejene har haft stor betydning for byudviklingen, men har også givet begrænsninger, idet trafikken stadig skal benytte de oprindelige veje, selv om trafikmængden er steget.

Den seneste byudvikling er sket mod sydvest ud mod skovområdet.

Den grønne kile, som er dannet i forbindelse med arealerne ved Odense Å, skal bevares. Det skal sikres at der kan etableres stiadgang gennem området og ud til det omkringliggende landskab.

Den fremtidige udvikling

Den fremtidige udbygning vil være en færdigudbygning af boligområderne mod syd (Stålbjergvej og Leddet).

På sigt kan boligudbygningen ske videre mod vest eller som en udbygning i området mellem Leddet Skovvej og Skoven. Uanset hvilke af disse udbygninger, der sker, er det vigtigt at få grønne områder indarbejdet med forbindelse ud i det åbne land.

Byudviklingen mod vest bør betjenes fra Allerupvej, som har en rimelig kapacitet.

Rammer for Brobyværk


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Brobyværk

Hovedstruktur