Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Korinth

Korinth

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Korinth ligger i det bakkede og skovrige terræn sydøst for Arreskov Sø. Byen er præget af den byudvikling, der er foregået rundt om stationen og landevejen, omkring århundredeskiftet. Den fremtræder som et fint eksempel på en stationsby, der har sin mest markante bydannelse, der hvor jernbanen krydser landevejen rute 8 Nyborg - Faaborg.

Korinth er præget af den ret trafikerede landevej Reventlowsvej, som gennemskærer byen. Vejen er trafiksaneret og anlagt med et vejprofil, der er søgt tilpasset byen, samtidig med at den som hovedfærdselsåre også skal kunne afvikle den gennemgående trafik. Der er dog stadig en del problemer med for hurtigt kørende trafik.

I de senere år er der etableret et nyere boligområde i byens sydlige del.

Mod nordøst og syd er landskabet præget af Brahetrolleborg Gods og det omkringliggende herregårdslandskab, som består af skov- og vådområder samt stor markarealer. 

Den fremtidige udvikling

I Korinth er der fortsat rummelighed til boligudvikling i eksisterende udstykninger i Lykkemarken. Desuden er der mulighed for at udstykke ved Viadukten / Flenningevej.

Det vurderes at disse udbygningsmuligheder vil dække det behov, som vil være indenfor planperioden.

På længere sigt er der udlagt byvækstretninger mod vest fra Sybillesvej og nord for Viadukten. Disse områder skal inddrages med omhu på grund af nærheden til Arreskov sø således at naturoplevelsen ved ud- og indkik fra søen bevares.

Rammer for Korinth

 


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Korinth

Hovedstruktur